Kata 2019-03-26T15:36:22+00:00

Nr

 Navn Tællinger Kiai

1.

 HEIAN SHODAN 21  9-17

2.

 HEIAN NIDAN 26 11-26

3.

 HEIAN SANDAN 20 10-20

4.

 HEIAN YONDAN 27 13-25

5.

 HEIAN GODAN 23 12-19

6.

 TEKKI SHODAN 29 15-29

7.

 TEKKI NIDAN 24 16-24

8.

 TEKKI SANDAN 36 16-36

9.

 BASSAI DAI 42 19-42

10.

 KANKU DAI 65 15-65

11.

 ENPI 37 15-36

12.

 HANGETSU 41 11-40

13.

 JITTE 24 13-24

14.

 GANKAKU 42 28-42

15.

 JION 47 17-47

 

     

16.

 BASSAI SHO 27 17-22

17.

 KANKU SHO 48  6-48

18.

 NIJUSHIHO 34 18-33

19.

 JIIN 35 11-35

20.

 SOCHIN 41 30-41

21.

 UNSU 48 36-48

22.

 CHINTE 32 28-32

23.

 MEIKYO 33     32

24.

 WANKAN 24     24

25.

 GOJUSHIHO SHO 65 57-64

26.

 GOJUSHIHO DAI 67 59-66