Vedtægter

//Vedtægter
Vedtægter 2020-07-28T15:05:07+00:00

VEDTÆGTER FOR ODENSE SPORTSCENTRUM

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1. Klubbens navn er SPORTSCENTRUM (Forkortes SC).

1.2. Klubbens hjemsted er Odense kommune.

2. FORMÅL

2.1. Klubbens idegrundlag og formål er at være et ”kraftcenter” indenfor kampsport/kampkunst herunder
– at dyrke og udbrede kendskabet til de aktiviteter, som er repræsenteret i klubbens afdelinger,
– at give alle medlemmer herunder børn og unge under 25 år mulighed for et virksomt og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

3. ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD

3.1. Klubben såvel som de enkelte afdelinger i klubben kan tegne medlemskab af forbund indenfor de aktiviteter, der er repræsenteret i klubbens afdelinger.

3.2. Klubben yder et årligt tilskud til afdelingerne, i forbindelse med deres individuelle medlemskab af forbund, jfr. punkt 3.1 og til afholdelse af aktiviteter i afdelingerne. Størrelsen af tilskuddet skal afspejle afdelingens udgifter for medlemskab af de i punkt 3.1 nævnte forbund og antal medlemmer under 25 år i afdelingen. Tilskuddets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER

4.1. Som medlem kan optages enhver uberygtet person der vil underkaste sig denne vedtægts bestemmelser, og som ikke er udelukket fra klubben på grund af restance eller eksklusion.

4.2. De enkelte medlemmer skal være tilknyttet en afdeling som hovedafdeling, selvom de benytter sig af aktiviteter i flere afdelinger

4.3. I reglementet for afdelingerne kan være fastlagt specielle kriterier for at kunne deltage i afdelingens aktiviteter.

4.4. Optagelse af umyndige personer som medlem af klubben, kræver skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

4.5. I klubben kan optages såvel aktive som passive medlemmer.

4.6. Indmeldelse skal ske på en dertil af klubben udarbejdet formular.

4.7. Personer, der i særlig grad har støttet klubbens virke, kan udnævnes til æresmedlemmer.
Beslutningen om udnævnelse træffes af bestyrelsen med simpelt flertal. Bestyrelsen kan ligeledes med simpelt flertal annullere en æresmedlemsudnævnelse.

5. KONTINGENT

5.1. For medlemskab i klubben betales et månedskontingent eller et flermånederskontingent (4 måneder eller 12 måneder), hvis størrelse fastsættes af forretningsudvalget.

5.2. For hver af de afdelinger, hvis aktivitet medlemmet ønsker at deltage i, betales et afdelingstillæg, hvis størrelse fastsættes på samme måde som kontingentet. Der kan fastsættes forskellige satser for de enkelte afdelinger.

5.3. Kontingentet giver med mindre andet er specificeret ret til at deltage i træning på tværs af afdelingerne i Sportscentrum, Under hensyntagen til retningslinjer fra de enkelte afdelinger.

5.4. Kontingentet og afdelingstillægget betales månedsvis eller flermånedsvis forud. Sidste rettidige betalingsdag er den 8. i måneden for månedskontingent og den 8. i første måned i perioden for flermånederskontingent.

5.5. Kontingentsatsen for aktive medlemmer kan gradueres efter medlemmets alder på forfaldsdagen.

5.6. Kontingentsatsen for passive medlemmer er ens uanset medlemmets alder.

5.7. Afdelingstillægget er ens for alle medlemmer, der deltager i afdelingens aktiviteter.

5.8. Bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre, der udfører et kontinuerligt arbejde for klubben/de enkelte afdelinger, og som ikke på anden måde lønnes for dette arbejde, kan indrømmes nedsatte betalingssatser efter bestyrelsens vedtagelser i hvert enkelt tilfælde.

5.9. Æresmedlemmer er kontingentfri og betaler ikke afdelingstillæg.

5.10. Ved indmeldelse inden den 15. i måneden betales kontingent og afdelingstillæg, som om indmeldelsen var sket ved månedens begyndelse

5.11. Forudbetalt kontingent og afdelingstillæg kan ikke kræves tilbagebetalt.

5.12.  Ethvert medlem kan senest d. 15. i en måned skriftligt meddele, at vedkommende fra den efterfølgende måned vil være passivt medlem. Forudbetalt kontingent og afdelingstillæg nedskrives efter gældende sats for passivt medlemskab fra den måned, hvor medlemmet har status som passivt medlem.

6. UDMELDELSE

6.1. Udmeldelse af klubben skal foregå skriftligt på en af klubben udarbejdet formular senest den 15. i måneden for månedskontingent med virkning fra den følgende måned og senest den 15. i den sidste måned i den tegnede periode for flermånederskontingent med virkning fra den følgende måned.

6.2. Kontingentet skal betales til og med den dag, hvor den tegnede måned eller periode udløber efter rettidig udmeldelse i følge pkt. 6.1.

7. FORPLIGTIGELSER

7.1. Alle medlemmer og afdelinger er forpligtet til at overholde denne vedtægts bestemmelser, samt de reglementer og påbud som bestyrelsen finder det formålstjenligt at indføre.

7.2. I det omfang klubben og de enkelte afdelinger har tegnet medlemskab af forbund, jfr. punkt 3.1. skal disse forbunds love og bestemmelser respekteres i det omfang de ikke konflikter med klubbens vedtægter. Ved regelkonflikt mellem nærværende vedtægt og love og bestemmelser i
diverse forbund gælder nærværende vedtægt forud for andre love og bestemmelser.

8. UDELUKKELSE/EKSKLUSION

8.1. Når et medlem er i betalingsrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel udmelde medlemmet, og sende restancen til inkasso.

8.2. Et medlem eller en afdeling kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion) såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

8.3. I sager om udelukkelse har et medlem/afdeling krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Et bestyrelsesmøde, hvor en eksklusionssag er på dagsordenen, skal indkaldes med 8 dages skriftlig varsel med angivelse af, hvem der ønskes ekskluderet, og med hvilken begrundelse. Medlemmet/afdelingen, der er indstillet til eksklusion, skal have besked samtidig med bestyrelsen, og har ret til at fremføre sine synspunkter på mødet.

8.4. En eksklusion skal meddeles skriftligt til det berørte medlem/afdeling, der samtidig skal have besked om sin ankemulighed. Ankefristen er 20 dage fra meddelelsens dato.

8.5. Et ekskluderet medlem/afdeling har ret til at få sagen forelagt den nærmest følgende ordinære generalforsamling (anke) og at sagen sættes på dagsordnen som et særligt punkt. Bestyrelsen bestemmer om anke skal have opsættende virkning.

8.6. Det ekskluderede medlem/afdeling har ret til at overvære sagens behandling på generalforsamlingen og har ret til at udtale sig om sagen på generalforsamlingen. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægt.

8.7. Alle klubbens nøglepersoner, herunder instruktører, hjælpeinstruktører, bestyrelse, udvalgsmedlemmer og ansatte checkes årligt i pædofiliregistret hos politiet, Det Centrale Kriminalregister (§36). Resultatet af undersøgelsen kommunikeres til klubbens medlemmer på den årlige generalforsamling. Skulle der opstå en sag, behandles den efter et af bestyrelsen vedtaget regelsæt, som også indeholder regler for omgang med børn i klubbens dagligdag og ved arrangementer.

9. GENERALFORSAMLING

9.1.Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

9.2. Klubbens medlemmer og de af bestyrelsen indbudte personer har adgang til at deltage i generalforsamlingen.

9.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem d. 1. marts og den 20. april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Kontrol af stemmer.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af revideret regnskab og fremlæggelse af budget

5. Orientering ang. vedtægtens § 8.7.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

9.4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst fire ugers varsel ved opslag i klublokalet.

9.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før denne.

9.6. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 15 år, der har mindst 6 mdr´s anciennitet som medlem, samt forældre til juniormedlemmer med samme anciennitet (en forældre pr. medlem).

9.7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Stemmeberettiget er alle aktive medlemmer over 15 år med mindst 4 mdr´s medlemsanciennitet, samt forældre til medlemmer med samme anciennitet (en forældre pr. medlem). Medlemmer af bestyrelsen har stemmeret på generalforsamlingen.

9.8. Ingen personer kan repræsentere mere end 1 stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt.

9.9. Ved kontingentrestance bortfalder stemmeretten.

9.10. Passive medlemmer og ikke aktive æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

9.11. Hvor andet ikke er bestemt, er almindelig stemmeflertal afgørende ved afstemninger.

9.12. Er der stemmelighed ved personvalg, afgøres valget ved ny afstemning mellem de personer, der fik flest og lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse, afgøres valget ved lodtrækning.

9.13. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

9.14. Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot én af de stemmeberettigede ønsker det.

Afstemning i eksklusionssager skal altid være skriftlig.

10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

10.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen.

10.2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst. Indkaldelse, der sker efter samme regler som til ordinær generalforsamling, skal indeholde dagsordenen.

10.3. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun træffes beslutning om de punkter, der er på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

11. BESTYRELSEN

11.1. Bestyrelsen er klubbens ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

11.2. Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer. Ved sammensætningen af bestyrelsen skal der tilstræbes en bred sammensætning i forhold til afdelingerne. Ingen afdeling kan have mere end 2 medlemmer af bestyrelsen.

11.3. Følgende opgaver (ikke udtømmende) påhviler bestyrelsen:

  • Bestyrelsen udarbejder klubbens budget og foretager fordelingen af klubbens økonomiske midler.
  • Bestyrelsen godkender afdelingernes reglementer efter indstilling fra afdelingsudvalget – et for hver afdeling i klubben.
  • Bestyrelsen optager og udmelder afdelinger.
  • Bestyrelsen udarbejder `HUSORDEN´ for lokalernes benyttelse.
  • Bestyrelsen foretager lokalefordeling og fastlægger træningstider.
  • Bestyrelsen fastsætter satser for diæter, rejsegodtgørelser, gradueringsgebyr o.lign.
  • Bestyrelsen ansætter eventuelle lønnede trænere og andre medhjælpere, og er arbejdsgiver for disse
  • Bestyrelsen udpeger delegerede, der kan repræsentere klubben i sammenhænge, hvor det er relevant bl.a. i organisationer som klubben og afdelingerne er medlem af. Det tilstræbes, at de enkelte afdelinger selv bringer delegerede i forslag til at repræsentere de enkelte afdelinger i sammenhænge, som er af særlig betydning for den enkelte afdeling.

11.4. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver, herunder forretningsudvalget, jfr. punkt 12.

11.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

11.6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

11.7. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

11.8. Bestyrelsens beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben herunder dens medlemmer og afdelinger.

11.9. Hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en næstformand og en sekretær og yderligere 1 medlem og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og et medlem er på valg i lige år. Kassereren, næstformanden og sekretæren er på valg i ulige år.

11.10. Hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer: Bestyrelsen består af en formand, en kasserer en næstformand og en sekretær og yderligere 3 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 medlem er på valg i lige år. Kassereren, næstformanden og sekretæren og 2 medlemmer er på valg i ulige år.

11.11. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, udpeger bestyrelsen en suppleant med funktionstid indtil første ordinære generalforsamling.

12. FORRETNINGSUDVALGET

12.1. Den daglige administration varetages af forretningsudvalget.

12.2. Forretningsudvalget består af 4 medlemmer og nedsættes af bestyrelsens medlemmer. Forretningsudvalget består medmindre bestyrelsen beslutter andet af bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær der i forretningsudvalget har samme titler, som de har i bestyrelsen. Indtræder andre medlemmer i forretningsudvalget konstituerer forretningsudvalget sig med en formand, en kasserer og en sekretær.

12.3. Under ansvar overfor bestyrelsen forestår forretningsudvalget klubbens daglige administration, og kontakt med myndigheder og presse, forhandlinger med nye afdelinger, samt sørger for drift og vedligeholdelse af klubbens lokaler og løsøre.

12.4. Forretningsudvalget afholder møder efter behov og skal mødes, såfremt et medlem anmoder om det. Ved afstemninger afgøres sagen ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

12.5. Forretningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden.

12.6. Forretningsudvalget laver indstilling til bestyrelsen angående administrationen af klubbens likvide midler.

12.7. Forretningsudvalget udpeger en person, der har kontakt til pressen.

13. AFDELINGSUDVALG

13.1. Alle afdelinger i klubben ledes af et afdelingsudvalg på tre medlemmer, der vælges af og blandt de medlemmer, der deltager i afdelingens aktiviteter. Afdelingsudvalget konstituerer sig selv.

13.1 Alle afdelinger i klubben ledes af et afdelingsudvalg på minimum tre medlemmer, der vælges af og blandt de medlemmer, der deltager i afdelingens aktiviteter. Afdelingsudvalget konstituerer sig selv.

13.2. Afdelingsudvalgenes medlemmer vælges på et ordinært afdelingsmøde for en treårig periode. Medlemmerne afgår efter tur med et medlem hvert år. Genvalg kan finde sted.

13.3. Afdelingsmøderne er åbne for de medlemmer, der betaler afgift til afdelingen, forretningsudvalget og klubbestyrelsens medlemmer.

13.4. Indenfor de af bestyrelsen givne retningslinier forestår udvalget afdelingens aktiviteter.

13.5. Afdelingens sportslige aktiviteter og prioriteringer varetages selvstændigt af afdelingerne.

13.6. De enkelte afdelinger har fuld rådighed over de tilskud som afdelingen tildeles fra bestyrelsen/forretningsudvalget.

14. AFDELINGSMØDER

14.1. Det ordinære afdelingsmøde skal finde sted i perioden 1. oktober til 15 marts. Dagsorden på det ordinære afdelingsmøde skal lægge sig op af følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Kontrol af stemmer.

3. Udvalgets beretning.

4. Godkendelse af afdelingsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Aktivitetskalender.

7. Valg af afdelingsudvalg

7a. evt valg af revisor (til afdelingsregnskab)

8. Eventuelt.

14.2. Afdelingsudvalgene er, hver for sin afdeling, ansvarlig for at indkaldelse til årets ordinære afdelingsmøde sker med en måneds varsel ved opslag i klublokalet.

14.3. Valgbare til udvalgsposterne og stemmeberettiget på afdelingsmøderne er alle klubmedlemmer over 15 år, der har betalt afgift til afdelingen i de seneste fire måneder forud for afdelingsmøde, samt aktive æresmedlemmer, samt forældre til medlemmer med samme
anciennitet (en forældre pr. medlem).

14.4. Alle afgørelser på mødet træffes med almindeligt stemmeflertal. Er der stemmelighed ved personvalg sker valg ved lodtrækning.

14.5. Såfremt et udvalgsmedlem trækker sig tilbage i løbet af sin valg periode, udpeger de tilbageværende udvalgsmedlemmer en suppleant, der fungerer indtil næste ordinære afdelingsmøde.

14.6. Såfremt bestyrelsen, afdelingsudvalget eller 1/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt og motiveret krav om det, skal der inden 20 dage efter kravets fremsættelse afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde.

14.7. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med 14 dages varsel ved opslag i klubben. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet.

14.8. På et ekstraordinært afdelingsmøde kan der kun træffes beslutning om de punkter, der er på dagsordnen for det ekstraordinære afdelingsmøde.

14.9. Afdelingernes regnskab følger kalenderåret. Afdelingsudvalgene er ansvarlige for udarbejdelse af afdelingsregnskab, der skal fremsendes til bestyrelsen senest den 15. januar. Afdelingsregnskaberne skal revideres af intern revisor.

15. REGNSKAB

15.1. Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af årsrapport for klubben.

15.2. Regnskabet skal føres efter god regnskabsskik og efter en af bestyrelsen godkendt kontoplan.

15.3. Kontingent- og afdelingsafgiftsbetalinger skal registreres på en måde, så registreringen samtidig kan fungere som medlemskartotek såvel for klubben som for de enkelte afdelinger.

15.4. Årsrapport revideres af de valgte revisorer senest 5 dage før den ordinære generalforsamling i henhold til Kulturministeriets gældende regler for Folkeoplysningsloven og Odense Kommunes gældende revisionsinstruks for tilskud til foreninger. Årsrapporten skal dermed ikke revideres i henhold til f.eks. årsregnskabsloven.

15.5. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

15.6. Ethvert medlem kan senest ved årets ordinære generalforsamling kræve skriftligt årsregnskab med status udleveret.

15.7. Der skal føres inventarliste over klubbens løsøre m.v.

15.8. Klubbens formue består af de aktiver, der er opført på inventarlisterne og anført i regnskabet.

16. TEGNING OG HÆFTELSE

16.1. Foreningen tegnes af formanden.

16.2. Formand og kasserer i forening kan tegne klubben økonomisk i sager, der angår klubbens daglige drift.

16.3. Bestyrelsen kan meddele prokura til forretningsudvalget til at tegne klubben i forhold til den daglige drift.

16.4. Sager, der angår, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre til en værdi over kr. 50.000,00, klubbens lejemål skal vedtages i bestyrelsen før de effektueres.

16.5. Klubbens medlemmer har udover forpligtelsen til at betale kontingent, afdelingstillæg og tilsvarende, ingen økonomiske forpligtelser over for klubben, og har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

16.6. Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser. Klubben hæfter alene med sin formue.

17. REVISION

17.1. Klubbens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

17.2. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er over 21 år. Revisorerne vælges for 2 år, og afgår efter tur.

17.3. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere klubbens bogføring.

18. OPLØSNING

18.1. Klubben kan opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

18.2. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue Sportscentrums Støtteforening. Er Sportscentrums Støtteforening ophørt med at eksistere på opløsningstidspunktet tilfalder klubbens formue SIKO.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2015.

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 17. juni 2020.