Odense Sportscentrum
Thorslundsvej 2B
5000 Odense C.
Telefon: 66118898