Kontakt

Odense Sportscentrum
Thorslundsvej 2B
5000 Odense C.
Telefon: 66118898
 
 
Odense Sportscentrum | Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C.  | Tlf.: 66118898 | info@odensesportscentrum.dk